Waluty
Wersje językowe
Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU „KUP SOXY I WYGRAJ DYSONA” NA PROFILU Matka_Nieboska NA INSTAGRAMIE

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Kup soxy i wygraj dysona” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Soxy.pl Anna Kulawik, Gliwice 44-100, Ul. Podlesie 52, NIP 9111905789 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „Regulaminem”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru sieci Internet.
 3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu Matka_Nieboska dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/matka_nieboska
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z zorganizowaniem i przebiegiem Konkursu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie soxy.pl w zakładce REGULAMIN.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

 

 • 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu matka_nieboska na Instagramie w dniu 15 listopada 2021 r. i kończy się w dniu 21 listopada 2021 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca dnia 22 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (czasu polskiego). Okres trwania Konkursu, wskazany w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.

 • 3 UCZESTNICY KONKURSU
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”), która: a) zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść, b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) posiada w trakcie trwania Konkursu konto w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z jego regulaminem, d) posiada w trakcie trwania Konkursu możliwość wysyłania próśb o odbieranie wiadomości z innych kont w serwisie ,e) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
 4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
 5. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenosić praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie na osoby trzecie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 • 4 ZASADY KONKURSU
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu tj. w dniach 15 - 21 listopada 2021 r., wykona wszystkie poniżej wskazane zadania („Zadanie konkursowe”): a) obserwuje profil matka_nieboska w serwisie Instagram oraz profil soxy.pl w serwisie Instagram (profile dostępne są pod adresami: https://www.instagram.com/matka_nieboska/ oraz https://www.instagram.com/soxy.pl/) i b) zamieści na profilu matka_nieboska na Instagramie pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 15 listopada 2021 r. komentarz lub komentarze z odpowiedzią na pytanie: „Najbardziej kreatywne zastosowanie skarpetki?” c) dokona zakupów na stronie soxy.pl na kwotę minimum 100 PLN – zakupy muszą uwzględnić skarpetki merino czarny melanż (https://soxy.pl/pl/p/MERINO-CZARNY-MELANZ-/381). Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę komentarzy pod postem konkursowym do dnia 21 listopada 2021 r. do końca dnia tj. do godziny 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie na profilu matka_nieboska na Instagramie, wyłącznie w odniesieniu do posta konkursowego zamieszczonego dnia 15 listopada 2021.
 3. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram tj. profilu niezablokowanego czasowo lub trwale, założonego i prowadzonego zgodnie z Regulaminem serwisu Instagram oraz politykami, zasadami i wytycznymi Instagram.
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w zadania, których autor: a) narusza postanowienia Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs, c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub dyskryminującym grupy społeczne, d) użył w Zadaniu konkursowym treści mające na celu ośmieszenie lub spowodowanie negatywnych skutków dla Organizatora.
 6. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków Regulaminu nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu.
 7. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji dokonania przez Uczestnika zakupu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej w celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu. W tym celu Uczestnik może zostać zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia dokonania takiej wpłaty.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów usług telekomunikacyjnych, z których korzystają Uczestnicy. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zamieszczenia przez potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego Uczestnika.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie komentarza danego Uczestnika przez serwis Instagram lub dokonanie zablokowania profilu danego Uczestnika czasowo lub trwale przez serwis Instagram.

 

 • 5 PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH
 1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
 2. Jeżeli treść Zadania konkursowego stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do nagrodzonych w Konkursie Zadań konkursowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następującym polu eksploatacji – korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Instagram.
 3. Z chwilą zamieszczenia Zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na profilu matka_nieboska i/lub soxy.pl na Instagramie nazwy profilu Uczestnika na Instagramie oraz Zadania konkursowego, w celu ogłoszenia Zwycięzców w Konkursie.
 4. Uczestnik traci prawo do nagrody, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na publikację Zadania konkursowego oraz nazwy profilu Uczestnika.
 • 6 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
 1. Organizator powołał Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną „Komisją konkursową”).
 2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody („Zwycięzcy”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem oryginalności i kreatywności oraz przyzna nagrodę.
 4. W ramach Konkursu zostanie przyznana nagroda (zwanych dalej „Nagrodą) – Styler Dyson Airwrap (błękit pruski / miedź) o wartości 2.199,00 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 244,00 (dwieście czterdzieści cztery 00/100) złotych, odpowiadającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.
 5. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzców stosownego protokołu.
 6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.
 7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do końca dnia 22 listopada 2021 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie opublikowana na profilu matka_nieboska i/lub soxy.pl na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na Instagramie matka_nieboska.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu, oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 9. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost w terminie do 14 (czternaście) dni od przekazania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do wysłania Nagrody. Przesłanie Nagrody do Zwycięzcy nastąpi na koszt Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do ich przyznania lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.
 12. Jeśli Nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź w sytuacji, w której Zwycięzca Nagrody w Konkursie utraci prawo do Nagrody z przyczyn wskazanych w Regulaminie, Komisja konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 • 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja: „KUP SOXY I WYGRAJ DYSONA” na adres email: anna.kurp@gmail.com lub adres Organizatora: Soxy.pl Anna Kulawik Podlesie 52, 44-100 Gliwice związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie nazwy Konkursu, adres Uczestnika, na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.
 • 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Soxy.pl Anna Kulawik Podlesie 52, 44-100 Gliwice, NIP 9111905789
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i przyznania Nagrody, wydania i odbioru Nagrody, rozliczenia należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i przyznania Nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Organizatora, podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms, Inc. (Facebook, Inc.), podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.
 3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 4. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. 7.W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: anna.kurp@gmail.com lub poprzez wysłanie żądania na adres: Soxy.pl Anna Kulawik Podlesie 52 44-100 Gliwice.
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2021 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem: https://soxy.pl/pl/i/Regulamin/2
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

 

Preambuła: Sklep Internetowy www.soxy.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.soxy.pl prowadzony jest przez Soxy.pl Anna Kulawik, Podlesie 52, 44-100 Gliwice, NIP 9111905789, dane kontaktowe: anna.kurp@gmail.com
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.soxy.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Soxy.pl Anna Kulawik Ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice, adres poczty elektronicznej: anna.kurp@gmail.com.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.kurp@gmail.com lub też pisemnie na adres: Soxy.pl Anna Kulawik ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.kurp@gmail.com lub też pisemnie na adres: Soxy.pl Anna Kulawik Ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego: 2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje
związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana
w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: ul. Podlesie 52 44-100 Gliwice;
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.kurp@gmail.com;
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych
opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

4. Sposoby i terminy płatności za produkt

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
4.1.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą (

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. 
4.2. Termin płatności:
4.2.1. Klient dokonujący płatności za pomocą płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, obowiązany jest do płatności w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2 Zwrot środków

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Koszt sposoby i terminy dostawy

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka paczkomatem (INPOST).
5.3.2. Przesyłka kurierska (INPOST).
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. Klient dokonujący płatności za pomocą płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. Reklamacja produktu

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: Soxy.pl Anna Kulawik Ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.kurp@gmail.com;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Soxy.pl Anna Kulawik Ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: Soxy.pl Anna Kulawik, ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.kurp@gmail.com;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Soxy Sp. z o.o. ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.10. Odwrócony podatek VAT (pkt. 1-4 przesłanki, lit. A-D skutki): w przypadku (1) gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są
towary określone w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54
poz. 535 z późn. zm.), w szczególności pod pozycjami 28a, 28b lub 28c oraz (2) gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca i Klient o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, a także (3) jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej ww. towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł, to (A) Sprzedawca sprzedaje towar bez kwoty podatku VAT i (B) wystawia fakturę zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. wskazanej ustawy, to jest z tzw. "odwrotnym obciążeniem", a na Kliencie ciąży w takim wypadku (C) obowiązek rozliczenia i (D) zapłaty należnego podatku VAT. 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

11. Wzór odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Soxy.pl Anna Kulawik
ul. Podlesie 52, 44-100 Gliwice
www.soxy.pl
anna.kurp@gmail.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*)Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl